پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خروس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خروس

خروس- ابن سیرین اگر کسی به خواب ببیند که خروس داشت که متعلق به اوست تعبیر این است که مردی عجمی را بنده زاده ی اوست مغلوب سازد اگر ببیند خروس را کشت یعنی که بر خادم و بنده پیروز شود اگر دید با خروس جنگ میکرد یعنی این است که با مردی عجمی مصاحبت و همنشین شود اگر از خروس به وی گزندی رسید یعنی از آن مرد به وی آسیبی رسداگر جوجه خروسی یافت یا کسی به او داد تعبیر این است که پسری کوچک به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خروس
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109