پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب راسو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب راسو

راسو- دیدن راسو به خواب درد است اگر ببیند راسو در خانه یا دکان رفت تعبیر این است که دزد در آنجا رود و چیزی بدزدد اگر ببیند راسو را کشت یعنی دزد را بگیرد و بر او پیروز شود اگر گوشت راسو خورد یا چیزی از اعضای او در دست داشت تعبیر این است که مالی از دزد بگیرداگر راسو او را گزید یعنی بیماری او طول کشد و سرانجام شفا یابد اگر با راسو جنگ و نبرد می کرد و بر او غالب شد یعنی بر دزد چیره شده و او را شکست دهد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب راسو