باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تعبیر خواب روباه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب روباه

روباه- روباه در خواب مردی مکار غدار نابکار و فریبنده و یا زنی دروغگو از خویشان اوست اگر ببیند با روباه در جنگ است تعبیر این است که بستگان او با وی دشمنی کنند اگر ببیند با روباه بازی می کرد یا خواست که او را به حرکت برانگیزد تعبیر این است که زنی او را دوست دارد ولی دوستی او ضعیف است اگر روباه را شانه می کرد با کسی حیله و نیرنگ سازد و او را بفریبد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,