شهر حیوانات

تعبیر خواب زنبور

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب زنبور

زنبور- ابن سیرین دیدن زنبور در خواب مردی پست و دون همت است اگر او را گزند تعبیر این است که به او از مردی پست فطرت رنج رسد و اذیت شود یا سخنی ناپسند شنود اگر ببیند تعداد زیادی زنبور دور وی جمع شدند یعنی در میان مردمان پست گرفتار شود به خصوص اگر زنبورها او را گزند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,