پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب سگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب سگ

سگ- ابن سیرین دیدن سگ در خواب دلیل بر دشمنی فرومایه اما مهربان است سگ ماده در خواب زن فرومایه است سگ سیاه دشمنی از مردم عرب سگ سفید دشمنی از مردم عجم اگر ببیند سگ بر وی پارس می کرد از دشمن سخنی زشت می شنود اگر دید سگ او را گزید یعنی به او از دشمن گزند رسد اگر لباس او به آب دهان سگ آلوده شد از دشمن رنجیده خاطر شود اگر سگ جامه او را پاره کرد در مالش کاهش و نقصان پدید آیداگر گوشت سگ می خورد دشمنی را به وسیله ی دشمنی دیگر دفع کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب سگ