شهر حیوانات

تعبیر خواب طاوس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب طاوس

طاووس- طاووس به خواب حاکم عجم است اگر در خواب ببیند طاووسی نر داشت از حاکم عجم مال حاصل کند اگر طاووسی ماده بیند زن بگیرد و از او فرزند دار شود و مال پیدا کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,