شهر حیوانات

تعبیر خواب فیل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب فیل

فیل – معبران گویند که هیچ فرقی از لحاظ تعبیر میان خواب شب و روز نیست مگر در فیل اگر کسی در خواب ببیند روی فیل نشسته است زنی بد بگیرد اگر این خواب را روز ببیند زن خود را طلاق دهد یا خادمه بفروشد اگر فیل را کشت پادشاهی به دست او کشته شود یا قلعه یا حصاری محکم را بگشاید اگر فیل پا بر سر وی گذاشت به مرگ نزدیک شود و حالش بد گردد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,