آگهی خرید سگ

تعبیر خواب کرکس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب کرکس

کبوتر- دیدن کبوتر در خواب ازدواج است جابر گوید اگر در خواب ببیند کبوتری داشت غایبش از سفر باز آید اگر دید کبوتری در خانه ی او مرد تعبیرش همین است اگر دید تعداد زیادی کبوتر در خانه داشت صاحب فرزندان بسیار شود و مال فراوانی حاصل کند بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,