پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب خرچنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خرچنگ

خرچنگ- ابن سیرین خرچنگ در خواب مردی بدخوی فرومایه و کینه دار بود اگر ببیند خرچنگی گرفت تعبیر این است که با شخصی بداخلاق و دون پایه مصاحبت دارد و از وی اندک فایده میبرد اگر ببیند خرچنگ را کشت یا از خود دور انداخت یعنی از همنشینی مردی بدخوی و فرومایه جدا شود اگر گوشت خرچنگ می خورد یعنی او به اندازه ی آن به سبب شغل پست از جایی مال به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خرچنگ