آگهی خرید سگ

تعبیر خواب عقرب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب عقرب

عقرب- دیدن عقرب به خواب دلیل بر دشمن ضعیف است اگر ببیند عقرب او را گزید دشمن به او سخنی سخت و ناراحت کننده می گوید چنان غمگین شود اگر دید عقربی را بکشت بر دشمن پیروز گردد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,