شهر حیوانات

تعبیر خواب کلاغ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب کلاغ

کلاغ- کلاغ در خواب دلیل بر مردی فاسق و بد عهد است اگر ببیند کلاغی دارد با چنین مردی مصاحبت کند اگر ببیند کلاغی شکار کرد با حیله مال مردم را بگیرد اگر دید کلاغی روی شاخه آواز می خواند و قارقار می کند یعنی در سفر زحمت به او رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,