پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب گاو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گاو

گاو- دانیال ع اگر دید بر گاو نشسته است و آن گاو مال اوست به شغلی از جانب حاکم مامور شود اگر دید گاو نر به خانه ی او آمد حق تعالی در خیرات به روی او بگشاید اگر دید گاو سه سر دارد یعنی خادمش به هر سری یک سال برای او کار کند اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت دلیل بر خرید و فروش در بیداری است اگر دید گاو نر به خانه یا به کوچه ی او آمد دلیل بر خیر و برکت است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب گاو