آگهی خرید سگ

تعبیر خواب گرگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گرگ

گرگ- ابن سیرین اگر ببیند گرگ او را پاره کرد زن خود را طلاق دهد اگر ببیند گرگ را کشت و گوشت آن را خورد یعنی به قدر و اندازه آن ارثیه به او رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,