پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

تعبیر خواب گنجشک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گنجشک

گنجشک-دانیال ع کنجشک در خواب مردی با قدر و جاه است اگر صاحب خواب مستور است و اگر مستور نبود و ببینده که آن را به دام یا حیلتی گرفت دلیل بر این است که مردم بی قدر مکر و حیلتی سازد و او را قهر کند اگر ببیند گنجشک ماده گرفت دلیل بر این است که زنی با قدر بر وی ظفر یابد اگر از گوشت آن خورد دلیل بر این است که مال آن مرد بدان قدر که گوشت وی خورده بود به او برسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب گنجشک