پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب گورخر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گورخر

گور خر – اگر ببیند گورخری به وی نزدیک شد تعبیرش این است که بهره و غنیمتی به وی رسد اگر ببیند بر گورخر سوار است و گورخر مطیع او بود یعنی عاصی و گناهکار باشد و از اهل اسلام دوری جوید اگر دید گورخری با وی جنگ می کرد یا سر از وی کشیده می داشت دلیل بر سختی کار و غم و رنج است که به او رسد اگر او را با شکار گرفت یعنی خیر و نعمت به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب گورخر