آگهی خرید سگ

تعبیر خواب گورخر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گورخر

گور خر – اگر ببیند گورخری به وی نزدیک شد تعبیرش این است که بهره و غنیمتی به وی رسد اگر ببیند بر گورخر سوار است و گورخر مطیع او بود یعنی عاصی و گناهکار باشد و از اهل اسلام دوری جوید اگر دید گورخری با وی جنگ می کرد یا سر از وی کشیده می داشت دلیل بر سختی کار و غم و رنج است که به او رسد اگر او را با شکار گرفت یعنی خیر و نعمت به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,