باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تعبیر خواب گوسفند

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گوسفند

گوسفند- دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است اگر دید گوسفند می چراند بر قومی سروری می کند اگر دید تعداد زیادی گوسفند دارد و دانست که مالک آنهاست یعنی نعمت بسیار حاصل کند اگر ببیند گوشت پخته ی گوسفند می خورد به قدر آن غنیمت یابد اگر گوسفند را کشت تعبیر این است که بر دشمن پیروز شود و مال او را بخورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,