شهر حیوانات

تعبیر خواب ماهی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب ماهی

ماهی-دانیال ع خواب دیدن ماهی در دریای گرمسیر دلیل بر بلا و سختی است و در دریای سردسیر تعبیرش نیکوست اگر دید تعداد زیادی ماهی تازه و بزرگ داشت غنیمت به دست آورد و ماهی کوچک دلیل بر غم است اگر ببیند از شکم ماهی مروارید یافت صاحب پسری شود اگر ماهی شور خشک به وی داد بزرگی به او ظلم می کند اگر ماهی کوچک بیند از خادم به او آسیب و زیان رسد یا به سفر رود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,