باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تعبیر خواب مرغ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب مرغ

مرغ- ابن سیرین هرچه در خواب پرنده را بزرگتر ببینید همت بیننده ی خواب در آنچه طلبد بیشتر است اگر دید تعداد زیادی پرنده در جایی فریاد کردند یعنی در آنجا مصیبتی پیدا شود اگر ببیند تخم پرنده دارد فرزند دار شود اگر پرنده با او سخن گفت کارش بالا کیرد اگر دید پرنده تکه یی گوشت از بدن او کند یعنی به زور از او مالی بگیرد اگر دید پرندگان آبی دارد مال به دست آورد و به کام دل برسد اگر پرنده ی آبی را بگرفت به بزرگی و مقام برسدو استخوان آن نیز همین تعبیر را دارد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,