باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تعبیر خواب مار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب مار

مار- مار به خواب دلیل دشمنی پنهان است اگر در خانه ببیند دلیل بر دشمن خانگی است اگر در صحرا ببیند دشمن بیگانه است اگر با مار جنگ کرد با دشمن خصومت کند اگر مار بر وی چیره شد تعبیرش این است که دشمن بر وی غالب شود و بر عکس اگر گوشت مار خورد دلیل است به شاهی رسد اگر او را دو نیم کرد یعنی مال دشمن خورد اگر ماری مرده دید یعنی از آفتی در امان ماند اگر دید ماری از وی بگریخت دلیل بر ضعف دشمن اوست اگر مارهای سیاه بیند یعنی دشمن وی زیاد باشند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,