پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب مگس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب مگس

مگس- مگس در خواب دلیل بر مردم پست و فرومایه است اگر دید مگس ها اطراف وی جمع شدند یعنی از شخص سفله مال حاصل کند اگر ببیند مگسی در گوش وی رفت از شخص فرومایه یی سخنی بشنود و برنجد دیدن مگس در خواب دلیل بر افراد سست و فرومایه است اگر مگس ها وی را گزیدند یعنی مردم بر وی حسد می برند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب مگس