آگهی خرید سگ

تعبیر خواب ملخ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب ملخ

ملخ- دیدن ملخ زنده در خواب دلیل بر مال است و ملخ پخته دلیل بر درهم و دینار است اگر ببیند در جایی پدید آمد و زیان زد تعبیر این است که لشکر به آنجا می رسد و خرابی به بار می آورد اگر دید ملخ جمع کرد و در ظرفی انداخت یعنی مالی را جمع کرده به مهریه ی زن دهد اگر تعداد زیادی ملخ در جایی جمع شدند و گیاهان آنجا را خوردند مال فراوانی از آن ملک غارت کند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,