شهر حیوانات

تعبیر خواب موش

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب موش

موش- تعبیرش زنی است به ظاهر عفیف و پاکدامن ولی در باطن فاسق و بدکردار اگر بیند موشی گرفت زنی چنین بگیرد اگر دید موش های بسیار در خانه ی او جمع شدند و همه یکرنگ بودند یعنی به قدر موش ها زنانی در خانه جمع شوند تعبیر موش خانگی و موش صحرایی یکسان است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,