پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب میش

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب میش

میش- میش در خواب دلیل بر زنی کریمه و محترم یا مردی بزرگ است اگر دید میشی داشت از شخص بزرگی منفعت یابد اگر ببیند پوست میش را جدا کرد بر شخصی غالب شود و مالش را بگیرد اگر با میشی جنگ کرد زنی با او حیله و مکر کند اگر شیر میش خورد بیمار شود اگر میشی به او بخشیدند صاحب فرزند گردد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب میش