باشگاه پرورش سگ البرز پیام

تعبیر خواب نهنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب نهنگ

نهنگ- دلیل بر مردی دزد است اگر نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد تعبیر این است که غرق شود اگر نهنگ او را گاز گرفت از دشمن به او ضرری رسد اگر نهنگ او را بلعید یعنی ماهی او را هلاک کند اگر چیره نشد خلاف این است پوست گوشت و استخوان نهنگ تعبیرش زیان دیدن است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,