شهر حیوانات

رفتارشناسی سگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتارشناسی سگ

نیازی نیست یک سگ برای بیان خواسته هایش به زبان ما صحبت کند آنها در شرایط یکسان رفتارهای مشابهی را نشان می دهند رفتارشناسان حیوانات می گویند اگر شما زبان بدن سگ خود را یاد بگیرید و رفتارهایش را تحت نظر داشته باشید تشخیص اینکه چه در سر او می گذرد یا چه می خواهد سخت نیست محققان با بررسی رفتارهای روزمره سگ ها با نژاد های متفاوت به این نتیجه رسیده اند که کلید تشخیص خواسته های یک سگ صرفا در دقت کردن به نحوه تکان دادن دم او نیست بلکه باید به تمام حرکات بدن او توجه کنید

رفتارشناسی سگ

,