شهر حیوانات

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

هنگامی که یک سگ خوشحال است تمام بدن او نرم است و هنگامی که دم خود را می جنباند تمام بدن او نیز به همراهش تکان می خورد گوش نرم و افتاده است آرام نفس نفس می زند حرکت چشم هایش نیز ملایم است در حقیقت با تمام حرکات و رفتارهایش به شما می گوید من خوبم من خوشحالم

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

,