باشگاه پرورش سگ البرز پیام

رفتار سگ هنگامی که هیجان زده است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار سگ هنگامی که هیجان زده است

سگ ها با توجه به نوع ژن های خود و نژادشان واکنش خود را نشان خواهند داد به طور مثال هنگامی که یک سگ تریر اسباب بازی جدیدی پیدا می کند شروع می کند به بو کشیدن آن یا با پوزه اش به اسباب بازی زده و به اطراف پرتش می کند وقتی یک سگ شکاری هیجان زده می شود تمام بدنش را می جنباند کاملا احساس می کنید او با زبان بدن خود فریاد می زند من هیجان زده ام اما سگ گله اسکاتلندی ترکیبی از رفتار ها و نشانه ها را از خود نشان می دهد ممکن است با شوق و ذوق فراوان به اطراف بدود دایره وار به دور خودش بچرخد دمش را بجنباند پارس کند یا دندان هایش را بدون رفتار پرخاش گرایانه نشان بدهد

رفتار سگ هنگامی که هیجان زده است

,