شهر حیوانات

شناخت رفتار گربه عادی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت رفتار گربه عادی

گاهی اوقات رفتاهایی که از نظر انسان ها غیر طبیعی است در گربه ها روشی عادی محسوب می شود از جمله می توان به خوابیدن در طول روز بیدار ماندن در شب و بازی کردن با سایه ها و ساعت های طولانی خوابیدن اشاره کرد که از رفتارهای طبیعی در گربه ها به حساب می آید پس بهتر است صفات ناآشنای گربه ها را تا حدودی بشناسیم تا بتوانیم بین رفتارهای بی آزار آنها و رفتارهایی که می تواند از روی پرخاش و آسیب زننده باشد تفاوت قایل شویم

شناخت رفتار گربه عادی

,