شهر حیوانات

رفتار گربه مالیدن صورتش به شما برای ابراز محبت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار گربه مالیدن صورتش به شما برای ابراز محبت

وقتی گربه صورت خود را به شما می کشد نشانه ای از محبت اوست گربه ها غددی روی گونه ها و گوشه دهان خود دارند هنگامی که صورت خود را به شما می مالد در واقع ترشحات غددی که عطر و بوی خود را دارد روی شما باقی می گذارد از نظر گربه سانان این رفتار نشان دهنده دوست داشتن و محبت کردن به شما می باشد

رفتار گربه مالیدن صورتش به شما برای ابراز محبت

,