باشگاه پرورش سگ البرز پیام

بهداشت پنجه های گربه خانگی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بهداشت پنجه های گربه خانگی

گربه ها از پنجه های خود برای بالا رفتن از سطوح دفاع شکار کردن کشیدن یا پاره کردن اجسامی که دارای پوسته ی نرم هستند استفاده می نمایند مانند اکثر گربه سانان پنجه های گربه حالت جمع شونده دارند و در حال عادی و آرام پنجه های این حیوان به وسیله پوست پوشیده می شوند این حالت باعث محافظت پنجه ها می گردد تعداد پنجه اندام حرکتی جلویی دست ها 5 عدد است که پنجه انگشت 5 از باقی پنجه ها جلوتر است تعداد پنجه اندام حرکتی عقبی پاها 4 عدد است

بهداشت پنجه های گربه خانگی

,