شهر حیوانات

رفتار دفاعی خزندگان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار دفاعی خزندگان

اشنایی با ساختار اجتماعی گونه های مختلف خزندگان برای مدیریت نگهداری در قفس بسیار مهم است زیرا عدم ایجاد شرایط مناسب منجربه بروز استرس و به دنبال ان ایجاد ضعف سیستم ایمنی بدن و بروز انواع بیماری ها میشود بسیار مهم است بدانیم که کدام یک از گونه های مار مولک را میتوان به صورت گروهی و اجتماعی نگهداری کرد و چه گونه های نیاز به زندگی انفرادی دارند نگهداری گونه های که در طبیعت به صورت تنها زندگی می کنند مانند ایگوانای سبز بالغ به صورت گروهی باهمنوعان خود و یا دیگر گونه های حیوانی می تواند بسیار استرس زا و خطر ناک باشد

رفتار دفاعی خزندگان

,