شهر حیوانات

انگل های داخلی گربه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

انگل های داخلی گربه

انگل ها می توانند تمام بافت های بدن مانند چشم . ریه و قلب و غیرو را درگیر کنند متداول ترین انگل هادر گربه کرم ها هستند و مهمترین انها انگل های هستند که دستگاه گوارش را آلوده می کنند انها شامل – کرم گرد – کرم شلاقی و رشته ای – کرم نواری – کرم برکی شکل

انگل های داخلی گربه

,