باشگاه پرورش سگ البرز پیام

زندگی اجتماعی خوکچه هندی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

زندگی اجتماعی خوکچه هندی

خوکچه ها عموما دارای رفتار غیر تهاجمی بوده و اصولا حیوانات مطیعی هستند و اگر به روش مناسبی با انها رفتار شود بسیار خون گرم بوده و به توجه شما پاسخ خواهند داد خوکچه ها اغلب با سوت زدن شوق و علاقه خود را نشان می دهند لیسیدن صاحب خود از نشانه های رضایت و توجه این حیوان است از طرفی در شرایط تنش زا مانند اتاق معاینه نیز صاحب خود را لیس می زنند تا احساس راحتی و امنیت را از او کسب کنند این حیوانات به عنوان یک گونه بسیار اجتماعی در طبیعت در گروه های کوچک زندگی می کنند در حقیقت تعداد بیشتر به انها احساس امنیت انها در زمان استراحت یا خوردن نیز اغلب چسبیده به هم می خوابند و یا می ایستند

زندگی اجتماعی خوکچه هندی

,