باشگاه پرورش سگ البرز پیام

ماهی اکسولوتل یا ماهی راه رونده مکزیکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

ماهی اکسولوتل یا ماهی راه رونده مکزیکی

اکسولوتل مخلوق کوچک و ناشناخته ایی است که محبو بیت زیادی به عنوان یک حیوان خانگی دارد این حیوان به ماهی راه رونده مکزیکی نیز مشهور است اکسو لوتل یک جانور کوچک دوزیست است که رفتاری پرخاشگرانه دارد و با هیچ ماهی دیگری نباید نگهداری شود دمای مطلوب برای این جانور بین 14-20 درجه سانتی گراد است این جانور دوزیست می تواند بین 20 تا 40 سانتی متر رشد کند و بین 10 تا 15 سال عمر کند اکسولوتل خویشاوندی نزدیکی با سمندر مکزیکی دارد اما کاملا وابسته به اب می باشد

ماهی اکسولوتل یا ماهی راه رونده مکزیکی

,