باشگاه پرورش سگ البرز پیام

نگهداری ماهی اسکار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نگهداری ماهی اسکار

یکی از جالب ترین ماهی های آکواریومی آب شیرین ماهی اسکار است که به ان سیکلید مخملی یا سیکلید طاوسی هم گفته میشود اسکار ها بهترین رنگ بندی را در مراحل نوجوانی دارند و هرچه پیرتر شوند کیفیت رنگ بندی را از دست میدهند این ماهی اخلاق و رفتار جالی دارد که گاهی هم ممکن است مثل خیلی از ما ها باشد خیلی زود با هم جفت میشود و ممکن است مدت ها با هم خیلی خوب باشند ولی گاهی یکباره به هم می زنند و عوا و نزاع را آغاز می کنند جالب این که اگر چند روز انها را از هم دور کنید و به ویژه اگر وسط اکواریوم شیشهای گذاشته شود که ان ها بتواند هم دیگر ا ببینند ولی نتواند یکدیگر را لمس کنند پس از حدود یک هفته اگر انها را پلوی هم قرار دهند همه چیز عوض میشود و هو دیگر را قبول می کنند

نگهداری ماهی اسکار

,