شهر حیوانات

آفتاب پرست کوتوله کنیا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

آفتاب پرست کوتوله کنیا

آفتاب پرست کوتولو کنیا تنها گونه از افتاب پرست های کوتوله نیست همچنین آفتاب پرست کوتوله مارشال و آفتاب پرست کوتوله اسپکترال نیز در حیات وحش وجود دارند بروکزیا مینیما با نام معمول آفتاب پرست کوتوله ماداگاسکان سوسمار کوچک برگ ماینوت آفتاب پرست کوتوله به نام لیف آفتاب پرست کوتوله برگ نوزی و آفتاب پرست کوچک گراند از این گروه هستند به عبارت دیگر آفتاب پرست ها نه تنها رنگ بلکه نام های متفاوتی دارند

آفتاب پرست کوتوله کنیا

,