شهر حیوانات

مار نماد تجدد حیات و نوزایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مار نماد تجدد حیات و نوزایی

مار در بسیاری از متون کهن نماد اصلی زمین است و در عالم خیال تخم کیهان یعنی مبدا حیات از آن پدید آمده است و در حقیقت مار آن تخم را گذاشته است در بعضی تمدن ها یک لغت برای مار و حیات وجود دارد در لغت عرب به مار حیه می گویند و به زندگی حیاه والحی به معنی زندگانی بخش اصل و مبدا زندگی و کسی است که جان می بخشد مار در تمدن های بدوی و کهن غالبا به صورت اوروبوروس تصور شده است

مار نماد تجدد حیات و نوزایی

,