باشگاه پرورش سگ البرز پیام

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

در بسیاری از تمدن ها مار سمبل حاصلخیزی رب النوع چشمه ی آب می باشد که با پوست اندازی خود حیاتی مجدد و نو می یابد رقص مار در بعضی از نقاط دنیا نوعی مراسم برای رشد و نمو گیاه شامل می شود مار مانند آب نشانه های تجدید حیات و دگردیسی اند مار که با ماه پیوندی ناگسستنی دارد در پخش و پرکندگی ابرها در آسمان و نزول باران بر زمین حاکم است لاورنس در کتاب خود نقش اساسی مار در تمدن های کشاورزی که زندگی در آنها وابسته به پدیده های جوی است خاطر نشان می کند اگر مار بمیرد ما هم خواهیم مرد نمناکی زمین که باعث رویش ذرت می شود به حیات مار است از فلس هایش سیم و زر استخراج می کنیم و درختان از مار ریشه می گیرند همچنان که ریشه مو در پوست تن ماست

مار نماد کشاورزی و باروری زمین

,