شهر حیوانات

مار نماد درمانگری و پزشکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مار نماد درمانگری و پزشکی

مار برای بعضی جانوری است که بار همه رذایل و کناهان را بر دوش دارد و در نظر برخی دیگر جانوری الهی و راهنمای حیاتی نو است به عنوان مثال نیش سلامت بخش مار یاد آور مار درمانبخش اسا و در واقع مار با پزشکی و تندرستی پیوند یافته است مثلا در رساله ای دارو شناسی متعلق به تمدن سومری آمده که مخلوط پوست مار و بعضی گیاهان دارویی ثمر بخش است در اساطیر یونان اسقلبیوس پسر آپولون و پدر رب النوع پزشکی برای مداوای بیماران از زهر مار سود می جست و شهرت داشت که بیماران را با زهر شفا می بخشد و مردگان را اینگونه زنده می کرد

مار نماد درمانگری و پزشکی

,