آگهی خرید سگ

هوش گوریل شاپانزه و اورانگوتان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش گوریل شاپانزه و اورانگوتان

توانایی های فکری قابل توجه این حیوانات همیشه انسان را مجذوب خود کرده است آنها می توانند ابزار بسازند و از آن استفاده کنند آنها جمعی شکار می کنند و قادرند معماهای پیچیده را حل کنند آنها قادرند به یادگیری زبان اشاره برای برقراری ارتباط با انسان هستند آنها می توانند نام افراد را به خاطر بیاورند حتی اگر سال ها باشد که آن فرد را ندیده باشند

هوش گوریل شاپانزه و اورانگوتان

,