شهر حیوانات

هوش کبوتر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش کبوتر

کبوترها حافظه قوی ای دارند و می توانند خودشان را در آیینه تشخیص دهند آنها می توانند صدها عکس را به خاطر بسپارند و مسافت های بسیار طولانی تا خانه را پیدا کنند

هوش کبوتر

,