شهر حیوانات

هوش موش رت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش موش رت

موش رت با وجود بدنامی اش بسیار باهوش است از این گونه موش در امور پژهشی به طور گسترده استفاده می شود این گونه به عنوان ذهن برتر علمی در زمان ما برای اموری مثل کلیدهای میانبر نقاط ضعف و مسیرهای فرار در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد

هوش موش رت

,