شهر حیوانات

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

رنگ پوشش این دسته از پرشین ها از ریشه تا نوک آن یک دست است و سایه یا الگوی رنگی نداشته ندارد گربه های سفید سه نوع رنگ چشم دارند مسی – آبی – و دسته اخر ترکیب عجیبی از یک چشم آبی و یک چشم مسی دارند سایر گربه های این دسته همگی چشم های مسی رنگ دارند

گروه گربه پرشین با رنگ خالص

,