باشگاه پرورش سگ البرز پیام

گروه گربه پرشین های دورنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

گروه گربه پرشین های دورنگ

این دسته گربه شامل انواع کالیکوها دورنگ ها – سفید و دودی – سفیدوتبی – کالیکو پوشش سفید رنگی دارد که به وسیله خال های رنگی پراکنده پوشیده شده است انواع کالیکو شامل کالیکو با خال های قرمز و سیاه – کالیکوی آبی و کرم – کالیکوی یاسی با خال های یاسی و کرم و کالیکوی شکلاتی با خال های شکلاتی قرمز است – پرشین های دو رنگ مخلوطی از سفید و یکی از رنگ های سیاه -آبی – قرمز – کرمی شکلاتی – یاسی همه انواع در این دسته چشم های مسی دارند به جز نوع سفید وتبی نقره ای که ممکن است چشم های عسلی یا سبز داشته باشند

گروه گربه پرشین های دورنگ

,