شهر حیوانات

شناخت خارپشت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت خارپشت

خارپشت ها پستاندارانی کوچک با بدنی پوشیده شده از خار هستند و در ناحیه سطحی شکم فاقد خار می باشند این حیوانات عضو راسته erinaceomorpha خانواده erinaceidae و تحت خانواده erinaceinae هستند محل طبیعی زندگی خارپشت ها افریقا آسیا و اروپا است گونه های معمولی خار پشت بر اساس طول گوش – ریخت شناسی – جمجمه و شکل و ساختار خارهایشان دسته بندی می شوند گونه های متفاوتی وجود دارند که شامل گونه های الجزایری – آفریقای – اروپایی – پرونر – گوش بلند یا مصری – انیوپی یا خارپشت صحرایی هستند

شناخت خارپشت

,