باشگاه پرورش سگ البرز پیام

شناخت پرندگان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت پرندگان

نام پرنده به یونانی Ornis و به لاتین AVES است و شخصی را که روی پرندگان مطالعه می کند Ornithologist و به علم پرنده شناسی Ornitholigy می گویند یکی از ویژگی های مهم این گروه وجود پوشش پر است تمام قسمت های بدن را به جز پاها پر می پوشاند و به لحاظ اینکه دارای بال هستند می توانند به راحتی پرواز کرده و در هر نقطه ای حضور پیدا کنند پرهای زینتی پرندگان که شبها فعال هستند نرم بوده و پرها اندکی در هم فرو رفته اند احتمالا این ویژگی باعث کاهش صدا در هنگام پرواز می گردد پرواز بی صدا به پرندگان شب فعال کمک می کند تا بدون اینکه طعمه صدای آنها را بشنود به آنها نزدیک شود

شناخت پرندگان

,