شهر حیوانات

شناخت پرندگان شکاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت پرندگان شکاری

پرنده شکاری به پرنده ای گفته می شود که غذای خود را از طریق شکار پرندگان یا حیوانات دیگر با استفاده از توانایی های خاص خود از قبیل قدرت بینایی بسیار بالا سرعت عمل و داشتن چنگال و منقار قوی به دست می آورد پرندگان شکاری را به طریق مختلفی می توان دسته بندی نمود ولی دسته بندی به صورت عقاب ها قوش ها سارگپه ها شاهینیان کورکورها سنقرها جغد ها کرکس ها در میان صاحبنظران پذیرفته شده تر است

شناخت پرندگان شکاری

,