شهر حیوانات

شناخت عقاب سرطاس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت عقاب سرطاس

نام این پرنده از کلمه انگلیسی BALDE به معنی سفید روی گرفته شده است و در گذشته BALDE به معنی سفید بوده است که با مرور زمان معنی آن به طاس تغییر یافته است عقابهای سرطاس بالغ دارای سینه و پشت قهوه ای و سیاه و سر گردن و دم سفید هستند پاها و منقار آنها زرد رنگ و پاهای آنها برخلاف عقاب طلایی با پر پوشیده نیست جنسیت عقابهای سرطاس را میتوان از روی منقار آنها تشخیص داد در این دسته از عقابها پرنده ماده منقار خمیده تری دارد

شناخت عقاب سرطاس

,