باشگاه پرورش سگ البرز پیام

آشنایی با عقاب خاکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

آشنایی با عقاب خاکی

عقاب خاکی از پرندگان شکاری بزرگ محسوب می شود طول بدن آن 62 تا 72 سانتی متر می باشد و فاصله دو سر آن بین 165 تا 185 سانتی متر است زیستگاه های آن را نواحی جنگلی جلگه های بی درخت یا علفزارهایی با درختان پراکنده تشکیل می دهند سر و بخش بالایی بدن آنها به رنگ زرد مایل به قهوه ای و رنگ سایر نقاط بدن آن از قهوه ای تیره تا زرد نخودی متغییر می باشد منقار قدرتمندی دارند و تمام پاهایشان با پر پوشیده شده و دم آنها و بالهایشان دراز است به گونه ای که هنگام استراحت نوک بالهایشان به انتهای دم می رسد غذای اصلی عقابهای خاکی را پستانداران به بزرگی خرگوش صحرایی تشکیل می دهد

آشنایی با عقاب خاکی

,