شهر حیوانات

شناخت عقاب مار خور

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت عقاب مار خور

این پرنده از پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می رود و در نواحی اطراف مدیترانه روسیه و خاور میانه دیده می شود برخی انواع آن در پاکستان هند و اندونزی هم دیده می شوند نوع بالغ آن طولی معادل 63 تا 68 سانتی متر دارد فاصله بین دو سر بال در حدود 185 تا 195 سانتی متر است وزن آن مابین 7/1تا 9/1 کیلوگرم متغییر است بخش زیرین بدنشان سفید و بخش بالایی بدنشان قهوه ای متمایل به خاکستری و زیر منقار آنها زرد نخودی است

شناخت عقاب مار خور

,